Các lựa chọn thanh toán

Hiện tại, EnglishCentral hỗ trợ các phương án thanh toán sau:

Thẻ tín dụng (Credit Card)

Paypal

Bạn có thể xem các lựa chọn thanh toán trong trang Kế hoạch thành viên