Kế hoạch thành viên

Có 2 loại thành viên trên EnglishCentral: Cao cấp và Bạch kim:

-          Thành viên Cao cấp nhận quyền truy cập không giới hạn tới các video bài học và các khóa học và có thể tham gia GoLive! sau khi hoàn thành mỗi 10 video bài học.

-          Thành viên Bạch kim nhận được tất cả quyền lợi của thành viên Cao cấp, cộng với quyền tham gia KHÔNG GIỚI HẠN các buổi GoLive! với các giáo viên riêng. Bạn có thể học bao nhiêu bài tùy thích cho mỗi video hoàn thành.