Làm thế nào để đòi hoàn lại tiền của tôi?

  1. Trong thời hạn 3 tháng của tài khoản của bạn, gửi cho chúng tôi (info@englishcentral.com) kết quả chính thức của một trong hai bài thi TOEIC℠ Speaking hoặc  OPIC Test..

  2. Sau khi thành công sau chương trình của chúng tôi cho Platinum 3 tháng, nếu bạn không đạt được sự tiến bộ, gửi kết quả cho chúng tôi (info@englishcentral.com) và chúng tôi sẽ hoàn trả 100% học phí EnglishCentral trong 3 tháng trước đó.