Lên lại lịch kiểm tra với Kiểm tra Trình độ như thế nào?

Bạn có thể xếp lại lịch cho bài kiểm tra đầu vào của mình bất kỳ thời gian nào trước bài test đã lên kế hoạch bắt đầu. Để xếp lại lịch, hãy tới trang “Tiếng Anh của tôi” của bạn và tìm nút Đặt lại lịch.

Nếu bạn bỏ lỡ bài Kiểm tra Trình độ mà không xếp lại lịch, bài Kiểm tra của bạn sẽ bị đánh dấu là đã bỏ lỡ và ghi chú trong tài khoản của bạn.