GoLive Blocked là gì?

Nếu bạn không xếp lại và quên lịch học với GoLive, bài học của bạn sẽ bị đánh dấu là đã bỏ lỡ. Nếu bạn quên 3 buổi học với GoLive trong 1 tháng mà không xếp lại lịch, tài khoản của bạn có thể sẽ trở thành “ GoLive Blocked” và bạn sẽ không thể xếp thêm lịch học GoLive trong tháng đó. Chúng tôi làm như vậy để nhắc bạn không lãng phí thời gian cuả giáo viên và tận dụng những chỗ trống không dùng cho những người khác nếu bạn không thể học.

Nếu bạn cho rằng bạn bị block vô lý từ GoLive!, hãy liên hệ với chúng tôi.