Bạn cần bao nhiêu điểm kinh nghiệm để có thể tham gia GoLive!?

Người dùng hạng Premium có thể tham gia không giới hạn vào những buổi học trực tiếp với GoLive cho bất kỳ bài học video nào mà họ hoàn thành. Bạn cũng có thể lên lịch học trực tiếp với GoLive ngay lập tức sau khi hoàn thành bất cứ bài học bằng video nào.

Người dùng hạng Premium có thể tham gia vào GoLive sau khi dành được 600XP. Điều đó cũng có nghĩa rằng bạn sẽ có thể tham gia vào bài học trực tuyến GoLive! sau khi bạn hoàn thành 5 bài học bằng video. Bạn cũng có thể biết được cần thêm bao nhiêu XP nữa để có thể học GoLive! bằng cách thông qua biểu tượng XP trên thanh Progress Ribbon.