Những ai có đủ điều kiện để tham gia GoLive! ?

GoLive! Chỉ dành cho thẻ Platinum và Premium ở những nơi mà thẻ này được cung cấp.

Chương trình không áp dụng với những tài khoản Căn bản và các học viên trong lớp học.

Người dùng hạng Premium mà đã theo dõi trước khi tung ra GoLive đủ điều kiện để tham gia những bài học GoLive! Chỉ dựa trên XP mà họ nhận được sau khi sử dụng. Điểm số trước đó sẽ không được tính vào GoLive. Bạn sẽ cần phải hoàn thành những bài học qua video mới để có thể tham gia bài học GoLive!